امروز در فرهنگ غرب، انصافاً عناصری وجود دارد که برای ما حیاتی است؛ ما باید آنها را یاد بگیریم. چیزهای خوب، زیاد دارند. اگر این چیزهای خوب نبود، غرب با این‌همه فسادی که دارد به اینجا نمی‌رسید. غرب با این‌همه فسادهایی که دارد، باید اصلاً مضمحل می‌شد و مثل دود به هوا می‌رفت. اما علت اینکه دود نشدند و به هوا نرفتند، چیست؟ چند عنصرِ واقعاً حسابی در کار اینها بوده است. از جمله اینکه آدم‌های منظمی هستند؛ آدم‌های پرکاری هستند و در تلاش‌هایشان خستگی‌ناپذیرند. اینها عناصر مثبت و مطلوبِ فرهنگِ آنهاست. اینها را البته باید گرفت و استفاده کرد.

#سیدعلی_حسینی_خامنه‌ای
#دغدغه‌های_فرهنگی
شرح مزجی یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۳ با استفاده از دیگر بیانات معظم له
(چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات مؤسسه جهادی، فروردین ۱۳۹۳)
صفحه ۴۲.
#نظم
#پرکاری
#خستگی_ناپذیری