از تلویزیون برای ضبط [نمایشنامه] ابوذر آمده بودند. حسابی ذوق کرده بودم. با خودم گفتم اگر دکتر بفهمد خیلی خوشحال می‌شود.

اما دکتر تا خبر را شنید، رنگ از رخسارش پرید. گفت: غلط می‌کنند!

خیلی جا خوردم. گفتم: آخه... مگه چی می‌شه؟

کارد می‌زدی خونش در نمی‌آمد. گفت:

- این کار تطهیر رژیمه. ابوذر مال ماست نه تلویزیون شاهنشاهی.

شب وقتی کمی آرام شد به اطاقم آمد. با لحنی که حالا شبیه صدایش سر کلاس بود، گفت:

- قبلاً هم چند بار خواستند برم تلویزیون واسه درس و سخنرانی. اما پسر! اگه تو تلویزیون به شاه و رژیم هم فحش بدی خودت رو خراب کردی. کافیه بعد از سخنرانی من #گوگوش پخش کنند. آن وقت من و گوگوش تفاوتمان در چیست؟ من و حرف من به اندازه او پایین می آید.

 

#علی_شریعتی

نگاهی به زندگی و مبارزات دکتر علی شریعتی

الهام یوسفی

#کتاب_دانشجویی

صفحه ۷۸.